algemene voorwaarden

(de mannelijke vorm omvat ook de vrouwelijke vorm)

Voorwaarden en bepalingen gemarkeerd met "SF" zijn alleen geldig voor het gebied "StreetFit".

Voorwaarden en bepalingen gemarkeerd met "ET" zijn alleen van toepassing op de rubriek Nutritional Training.

 1. XMV-Fitness biedt StreetFit aan volgens het StreetFit concept. - (SF)
 2. StreetFit wordt alleen aangeboden door geïnstrueerde instructeurs - (SF)
 3. De trainingssessies duren 45 of 60 minuten en worden aangeboden in Risch en Rotkreuz. - (SF)
 4. Pakketten / abonnementen / trainingskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Partnerkaarten kunnen worden verkregen onder speciale voorwaarden in overleg met de trainer.
 5. Indien een StreetFit trainingstijdstip of -plaats niet doorgaat wegens onvoldoende aantal deelnemers of wegens langere afwezigheid van de StreetFit instructeur, behoudt XMV-Fitness zich het recht voor het betreffende trainingsaanbod te annuleren. Reeds betaalde opleidingsgelden zullen aan de respectieve deelnemers worden terugbetaald, verminderd met de reeds gevolgde opleiding. - (SF)
 6. De trainingsuren worden vooraf betaald door middel van een 5, 10 of 20 trainingskaart. Drop-in sessies worden vooraf per TWINT of in kontanten betaald- (SF)
 7. De trainingsskaarten hebben een beperkte geldigheidsduur van 8, 16 of 30 weken voor respectievelijk de 5-, 10- en 20-sessiekaarten. - (SF)
 8. De geldigheidsduur kan worden verlengd, vanaf twee weken, met een vrije tijdsduur, mits een doktersattest of -bevestiging wordt overgelegd. De time-stop-regels kunnen in het gegeven geval worden geraadpleegd of toegepast. - (SF)

 9. Houders van een trainingskaart kunnen, in overleg met XMV-Fitness, trainingen inhalen die niet op een andere dag kunnen worden gevolgd. In dit geval kan een trainingssessie van 45 minuten worden vervangen door een trainingssessie van 60 minuten tegen een extra betaling van CHF5. - (SF)

 10. XMV-Fitness biedt de voedingstraining aan in de pakketten S (1 maand), M (3 maanden), L (6 maanden) of XL (12 maanden). - (ET) De diensten voor voedingsopleiding kunnen aan het einde van de ondersteuningsperiode worden verlengd tegen een kostprijs per maand. - ET

 11. De in het contract overeengekomen vergoedingen moeten contant per overschrijving of met Twint worden betaald op de overeengekomen betaaldatum. Indien het lid in gebreke blijft, is het gehele verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente en aanmaningskosten, onmiddellijk opeisbaar.

 12. Het niet gebruiken van de diensten van XMV-Fitness geeft het lid geen recht op vermindering of zelfs terugvordering van de gedane betalingen of de aangegane betalingsverplichtingen.

 13. Iedere aansprakelijkheid van XMV-Fitness of haar personeel voor schade als gevolg van een ongeval, letsel of ziekte is uitgesloten. Het afsluiten van een verzekeringspolis is de verantwoordelijkheid van de deelnemers.

 14. XMV-Fitness is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste, verouderde en onvolledige informatie.
 15. Grove of herhaalde overtredingen van de AV, het huishoudelijk reglement of aanwijzingen van het personeel kunnen leiden tot het uitvaardigen van een huisverbod. Er bestaat geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten. In geval van overtredingen wordt het recht om strafvervolging in te stellen uitdrukkelijk voorbehouden.
 16. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat de AV en de bedrijfsvoorschriften aan wijzigingen onderhevig zijn. Het lid kan geen rechten ontlenen aan een wijziging van de AV of het bedrijfsreglement.
 17. Het Zwitserse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank is Zug. De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van de bevoegde rechtbank van zijn woonplaats.